Bemesting

Bemesting van de moestuin

Algemeen
Gebruik organische mest en bij enkele gewassen aanvullend stikstofrijke of kaliumrijke mest.

Organische mest
Paardenmest is bruikbaar, iets beter is runderstalmest.
Runderstalmest kan zo gebruikt worden; paardenmest eerst enkele maanden tot een jaar laten liggen. Paardenmest mengen met wat rijker gemakkelijk verteerbaar materiaal zoals:
-keukenafval
-kippen of konijnenmest
-gewasresten uit de tuin
-evt wat droge mest (tuinmest, bloedmeel enz.), maar is vaak niet nodig.

Hoeveelheid organische mest
Vaak wordt er te veel bemest. 6 kruiwagens runderstalmest of gecomposteerde paardenmest per 100 m2 is vaak voldoende. Geef de veeleisende gewassen wat meer dan de minder eisende. Bij goede groei minder mest.
Wordt geen organische mest gebruikt dan bijv. 10 kg Ecostyle tuinmest + 1,5 kg vinasse of 2 kg patentkali per 100 m2 ter vervanging van deze organische mest en extra aandacht voor groenbemesters en compost.

Aanvullende bemestingen :
Kalium
Op zandgrond is het kaliumgehalte vaak te laag. Mede omdat kalium in de winter uitspoelt. Trage groei, maar ook gevoelig voor schimmelziekten, slechtere bewaring en minder goede smaak zijn het gevolg. Kalium kan in de biologische teelt aangevuld worden met vinasse of patentkali. Ook droge organische mestkorrels (bijv. Ecostyle tuinmest) kunnen gebruikt worden, maar deze bevatten ook stikstof. De kaliumbehoefte verschilt sterk per gewas.

Stikstof
In het voorjaar bij onder meer bladgewassen en in de zomer bij veeleisende gewassen kan er stikstofgebrek optreden. Dit betekent dat de groei wat vertraagd is. Wanneer dat beperkt blijft en niet te hoge eisen aan de opbrengst gesteld worden is geen aanvullende bemesting nodig. Wanneer het gewas toch wat beter moet groeien een stikstofrijke meststof geven. Dit kan zijn verenmeel, bloedmeel, maltaflor enz. Ook droge organische mestkorrels (bijv. Ecostyle tuinmest) kunnen gebruikt worden, maar deze bevatten ook kalium. De stikstofbehoefte verschilt sterk per gewas. Teveel stikstof geeft veel ziekten en weinig smaak.

Kalk
Kalkloze zandgronden om de drie jaar 15 kg kalk per 100 m2.  Tijdstip van bekalken: De voorkeur gaat altijd uit naar een najaarsbekalking. De kalkmeststof heeft dan namelijk ruim voldoende de tijd om een optimale werking te realiseren. We moeten er rekening mee houden dat kalkmeststoffen 3 maanden nodig hebben om volledig tot werking te komen. Na een werkingsduur van 3 maanden bestaat er nauwelijks een verschil in werking op de pH tussen de verschillende meststoffen.

Groenbemesters
In de winter de grond bedekt houden. Winterrogge zaaien van half augustus tot eind september.

Bodemstructuur
Laag van 20 tot 40 cm diepte een keer losmaken wanneer deze verdicht is en er weinig wormgangen in zitten. Zo min mogelijk op de teeltbedden lopen.
Niet of weinig gebruiken: beendermeel, droge koemestkorrel, bemeste tuinaarde, droge organische mest (Culterra, DCM enz), droge kippenmest.

Schapenmestkorrels
Wilt u het komende moestuinseizoen zoveel mogelijk biologisch tuinieren?
Begin bij de bodem met de biologische schapenmestkorrels van Flovium.

Geef uw planten het komende moestuinseizoen een biologische en gezonde start:
•De aanwezige hoeveelheid Kalium (7,7%) is essentieel voor de waterhuishouding van de plant en vooral bij vruchtdragende gewassen van invloed op smaak, geur en kleur.
•Het hoge gehalte humuszuren (34,7%) zorgt ervoor dat de in de bodem aanwezige voedingstoffen makkelijker opgenomen kunnen worden.
•Het hoge gehalte organische stof (67,8%) draagt bij aan verbetering van de bodemstructuur en vochtregulering.
•De hoge pH waarde (9,9) ten slotte draagt bij aan het neutraliseren van de in Nederland veel voorkomende zure bodems.
Verder bevatten onze schapenmestkorrels de gebruikelijke voedingsstoffen en zitten boordevol sporenelementen. De korrels zijn puur natuur, vrij van toevoegingen, ziektekiemen en onkruidzaden.

Al deze voordelen in een compacte, gemakkelijk te verwerken mestkorrel afkomstig van biologisch gecertificeerde schapenveehouderij.
Op onze website www.flovium.nl vindt u meer informatie over onze biologische schapenmestkorrels, onder andere de chemische analyse en biologische certificering.

De schapenmestkorrels zijn te koop bij Flovium Europe in 10 kilo verpakking (voor 100 m2). Bij een afname vanaf 40 kilo levert men gratis af bij de tuinvereniging. (De huidige verpakking heeft Slowaakse tekst)