Mededelingen van het bestuur

Corona richtlijnen

 1. Hou voldoende afstand van elkaar. (min 1,5 meter)

 2. Iedereen moet zoveel mogelijk op eigen tuin blijven. Ga alleen er buiten om te helpen.

 3. Tuin bezoekt u alleen om te tuinieren

 4. Bezoek op de tuin is niet toegestaan door meerdere personen. Alleen personen in hetzelfde huishouden, zoals echtgenoot, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

 5. Was voldoende vaak uw handen met zeep en afdrogen met een tissue.

 6. Gebruik zo veel mogelijk eigen gereedschap

  Bij gebruik van gereedschap dat iedereen gebruikt, steeds tuinhandschoenen gebruiken.

 7. Bij gebruik van waterslangen dat iedereen gebruikt, steeds tuinhandschoenen gebruiken.

 1. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis . Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven

 2. Er mogen maximaal drie mensen bij elkaar zijn die 1,5 meter afstand van elkaar bevinden. Daarom zijn de stoelen in ons onderkomen verwijderd

II Notulen: Algemene ledenvergadering
Datum: 3 maart 2020
Aanwezigen: voltallige bestuur en 16 leden. 4 leden hebben zich afgemeld

Agenda
1- Opening: De voorzitter heet een ieder welkom en vraagt 1 minuut stilte voor de leden die overleden zijn dit afgelopen tuindersjaar. De voorzitter heeft onderzoek gedaan naar wat de kosten zijn van eenmalig per jaar een container voor het snoei en tuinafval neer te zetten voor een dag. Dit komt op €150,-, de aanwezige leden hebben niet akkoord gegeven.2- Ingekomen stukken: De WOZ is verhoogd van €17,50 naar €122,-. De secretaris maakt hier officieel bezwaar tegen bij de gemeente Brummen. Door de privacywet mogen er geen ledenlijsten meer afgegeven worden bij zaken als Van der Bijl. Hoe dit in de toekomst zal gaan zullen we dit jaar moeten bespreken met de desbetreffende winkels.

3- Notulen van de algemene ledenvergadering 2019 zijn goedgekeurd.

4- Verslag financiële zaken:

De penningmeester geeft uitleg bij de begroting en resultaten van 2019 en de begroting van 2020. We hebben minder water verbruikt het voorgaande jaar, het BTW% is van 6% naar 9% gegaan. Vanaf heden geldt dat een tuindersjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en dat opzeggen vóór 1 november dient te gebeuren. Het boekjaar liep al van 1januari tot en met 31 december. Vóór 15 maart moet de huur en eventueel ook entreegeld betaald zijn door de leden. De penningmeester heeft uitgezocht of het financieel aantrekkelijk is om naar een andere bank over te gaan, zoals in de vorige vergadering was aangegeven. De kosten van de Regiobank gingen een week later van €5,75 naar €10,00 per maand, dit betalen we op het moment ook bij de ING bank. We blijven bij de ING bank.

5- Verslag kascommissie: de kascontrole is uitgevoerd door onze verenigingsleden van tuin 20 en tuin 41b . Deze vragen de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. De penningmeester krijgt de complimenten van de kascommissie.

6- Benoeming kascommissie: volgend jaar vormen onze verenigingsleden van tuin 41b en tuin 36 de kascommissie en ons verenigingslid van tuin 20 is eerste reserve. De kascommissie wordt bedankt door de voorzitter.

7- Begroting 2020: De huur wordt in 2021 niet verhoogd. De penningmeester legt uit en geeft aan dat wij een gezonde vereniging zijn.

8- Bestuur: De voorzitter bedankt de vorige voorzitter. In de algemene ledenvergadering van 2019 was op het laatste moment een wisseling van voorzitter waardoor er geen bedankje kon plaatsvinden, bij deze alsnog met een bloemetje. De penningmeester treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Hij wordt hartelijk bedankt voor bewezen diensten met een bloemetje en een bon. De heer M. Slingerland wordt benoemd als penningmeester en geeft aan dat hij dat voor niet langer dan 3 jaar gaat doen.

9- Schouwrooster 2020 en Tuincommissie
week 19 (4 t/m 9 mei)
week 29 (13 t/m 18 juli)
week 39 (21 t/m 26 september)

Mededelingen van de tuincommissie;
Water gaat 1 april open als het niet vriest.
Wij zijn verplicht de Colorado kever op de aardappels te bestrijden. De tuincommissie geeft uitleg dat je de kevers en/of eitjes moet verwijderen of spuiten. Met aardappels is het ook heel belangrijk dat je wisselteelt toepast. Een keer in de vier jaar mogen de aardappels op hetzelfde stukje grond.
De paden worden niet overal goed schoon gehouden, de tuincommissie let daar ook op bij controle.
Voorstel is om dit jaar met leem de oneffenheden in de paden op te vullen tot een egaal geheel.
Palen die verrot zijn worden vervangen. Dit melden bij de tuincommissie.

9- Privacywet: In het kader van de privacywet moet iedere huurder toestemming geven dat zijn gegevens gebruikt mogen worden. Iedereen heeft een ”privacy reglement” per post gekregen en een nieuw huurcontract dat zo spoedig mogelijk ingevuld en ingeleverd moet worden bij een van de bestuursleden. Dit tuindersjaar (2020) worden nog de verantwoordingen en taken vastgelegd in een document van de verschillende bestuurders.
Dan is de ledenadministratie en organisatie van onze vereniging volgens de nieuwe eisen van de privacywet op orde.

10- Rondvraag:
Is het interessant om een spreker uit te nodigen op de volgende algemene leden vergadering? Meerderheid is voor dus dat gaan we regelen voor volgend jaar. Als daar ideeën over zijn horen wij als bestuur dat graag.
Het is erg droog geweest de laatste zomer. Is het mogelijk om extra kranen aan te sluiten?
Omdat dan de druk afneemt bij vooral de kranen achter in de tuin is dit geen optie. Onder ons middenpad ligt een gasleiding, dus daar mogen geen kranen geplaatst worden.
Het hek moet dicht! Mensen vergeten dat vaak.
Voorstel om asfalt op het middenpad te leggen. De gemeente gaat daar niet mee akkoord.

11- Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.