Mededelingen van het bestuur

Bladeren in de moestuin: laat ze gerust liggen
Als de bladeren vallen, zijn we vaak geneigd om die zo snel mogelijk op te ruimen. Eigenlijk is dat niet nodig. Het is immers een heel natuurlijk fenomeen dat gevallen bladeren de grond tijdens de herfst en winter bedekken. Maar waar houd je het best rekening mee als je bladeren in je moestuin wilt gebruiken?

1. Bladeren tussen de groenten zijn een prima vorm van mulch in de herfst, met uiteraard ook de bijbehorende voordelen: de grond koelt minder snel af en er groeien minder ongewenste planten.

2. Braakliggende bedden kun je bedekken met een dikke laag bladeren, zodat er geen planten meer groeien of kunnen kiemen. De laag zorgt er ook voor dat extreme weersomstandigheden minder vat hebben op de bodem: geen modderpoelen, geen aarde die wegspoelt tijdens regenbuien, geen opwaaiend zand bij hevige wind, minder uitdroging door de zon en bescherming tegen koude. Het bodemleven vaart er wel bij en kan heerlijk zijn werk doen.

3. In principe zijn zo goed als alle bladeren geschikt. Je kiest het best voor een mengeling van verschillende bladeren. Die van de wilg zullen bijvoorbeeld veel sneller vergaan dan die van de eik.

4. Let op met bladeren van zieke bomen. Bladeren met perenroest, schurft, gallen, bladvlekken- of witziekte vermijd je maar beter.

5. Bladeren die je niet kwijt kunt in je moestuin zijn perfect materiaal voor een bruine laag in je composthoop. Eventuele overschotten kun je in wachthopen in de buurt van je composthoop bewaren voor momenten dat je niet veel bruin materiaal hebt.

6. Na de winter kunnen bladeren die nog niet vergaan zijn, ook de composthoop op.

7. Als je met een grasmaaier over de laag bladeren gaat in de lente en ze op die manier verhakselt, kun je het materiaal mee inwerken in je bodem. Daar wordt de bodemstructuur

Notulen algemene ledenvergadering
Datum: maandag 2 mei 2022
Aanwezig: 18 personen (inclusief het bestuur)
Afwezig: De Penningmeester ivm ziekte. Tuinder van tuin 46 heeft hem vervangen, dank daarvoor.
1- De voorzitter opent de vergadering met een minuut stilte voor degenen die ons ontvallen zijn. De volgende punten komen aan de orde:
  • Het financiële boekjaar en het tuindersjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december. De rekening voor de huur wordt na 1 januari verstuurd en moet vóór 15 maart betaald zijn. Het opzeggen van een tuin dient vóór 1 november te gebeuren. Er is sprake van een uitzondering als er onvoorziene persoonlijke redenen zijn om de tuin later dan 1 november op te zeggen.
  • Vooraan bij het tuinencomplex is de parkeerplaats, het parkeren aan de achterkant van het complex is allleen toegestaan als de betreffende tuinder slecht ter been is. Het middenpad zoveel mogelijk vrijhouden, dit geldt ook voor fietsers. De achteruitgang alleen gebruiken om door te kunnen rijden.
  • Een tuinder geeft aan dat de picknickbank aan de achterkant van het complex als hangplek gebruikt wordt. Er wordt besloten om de bank weg te halen. De 4 meter aan de achterkant behoren bij het tuincomplex en dienen alleen als doorgang en draaimogelijkheid voor auto's.
  • Wij huren de grond van de gemeente en zijn dan ook verplicht om ons te houden aan de regels opgesteld door de gemeente. Wij stimuleren het biologisch tuinieren en wij zijn geen voorstander van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, ook azijn hoort daarbij. Wij hebben ons als pachters van het stuk grond van de gemeente Brummen te houden aan de verorderingen die gelden in onze gemeente. 
  • Zonodig brandt de tuinder van tuin 36 het hoofdpad.
2- Ingekomen stukken: We hebben bericht gehad dat onze vereniging succesvol is ingeschreven in het UBO register ( Ultimate Beneficial Owners, ofwel uiteindelijk belanghebbenden)  van de Kamer van Koophandel en de ING.
-De huurovereenkomst kan toegestuurd worden. Leden moeten dit aanvragen via de mail.

3- Notulen ledenvergadering 2020 zijn goedgekeurd. Het jaarverslag van 2021 is goedgekeurd.

4- Verslag financiële zaken: Er is uitleg gegeven bij het financiële overzicht en de balans. De rekening voor de pacht van de gemeente is ontvangen. De OZB is betaald. De rekening voor het waterverbruik is over 2021 laag. De kostenpost voor onderhoud is besteed aan het groentekastje en infobord bij de ingang en de omheining langs de Lombokweg.
De voorziening voor onderhoud van het hoofdpad wordt doorgeschoven naar 2022.

5- Verslag kascommissie: De kascontrole is uitgevoerd door de verenigingsleden van tuin 36 en tuin 3b. Deze vragen de vergadering om het bestuur décharge te verlenen.

6- Benoeming kascommissie. De twee nieuwe kascommissieleden zijn de tuinders van tuin 36 en tuin 46.

7- Begroting 2022. Bij de uitleg wordt gevraagd of de gemeente de prijsindex verhoogt voor 2022. Dit gaat het bestuur informeren.

Het voorstel om de huur te verlagen (gezien de resultaten over 2020 en 2021) is door de vergadering voor akkoord bevonden: 75m2 wordt 25,-
150m2 wordt 50,-
300m2 wordt 100,-
205m2 wordt 68,-

8- Bestuur:
-De voorzitter (tuin 10a) is herkozen.
-De nieuwe penningmeester is de tuinder van tuin 3b geworden.
-Het nieuwe bestuurs-tuincommissielid is de tuinder van tuin 29a geworden.
-Het algemene bestuurs-tuincommissielid (tuin 28) is herkozen
-Het algemene bestuurs-tuincommissielid (tuin 44) is afgetreden en wordt bedankt voor zijn inzet.
-Het bestuurslid/penningmeester (Tuin 9) is afgetreden en wordt bedankt voor zijn inzet.

9- Schouwrooster 2022 door de Tuincommissie.
week 19 (9 t/m 15 mei).
week 29 (18 t/m 24 juli).
week 39 (26 september t/m 2 oktober).

9-Rondvraag:
-Er wordt gevraagd of er geïnformeerd kan worden of wij als vereniging het stuk grond van het tuinencomplex kunnen kopen. In plaats van elk jaar pacht te moeten betalen heeft het ook als voordeel dat we niet meer weggestuurd kunnen worden omdat de gemeente andere plannen maakt voor het perceel. We weten dat er rekening moet worden gehouden met de grenzen van de gemeente Apeldoorn en Brummen. Het bestuur gaat dit onderzoeken.
-Er wordt gevraagd of er op toegezien kan worden dat de bebouwing op de tuin conform de gemeente-afspraken zijn. De gemeente heeft een maximale hoogte van 1,25 meter, wij gedogen 1,50 meter op eigen risico van de tuinder.
-Het plastic van kassen en tunnels moet er in de winter vanaf.
-Is het mogelijk om het middenpad te egaliseren? Wij gaan kijken of dat mogelijk is. We moeten rekening houden met de gasleiding die onder het hoofdpad loopt.

10-De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur