Mededelingen van het bestuur

Notulen Algemene ledenvergadering
Datum: maandag 3 april 2023
Aanwezigen: voltallige bestuur en 21 leden.
De leden van tuin 10b, 15a, 17b en 46 hebben zich afgemeld

1- De voorzitter opent de vergadering met een minuut stilte ter nagedachtenis aan degenen die ons ontvallen zijn. Wij waren heel blij met de Beamer van een tuinder zodat de Power Points getoond konden worden.

2- Ingekomen stukken. -Over de ingezonden brief waarin een aantal leden bezwaar maken inzake het voornemen om extra tuinen te realiseren achter het volkstuinencomplex wordt uitleg gegeven bij punt 6. Na onze vergadering is er door het bestuur nog schriftelijk op gereageerd naar de verzenders van de brief. – Er is regelmatig overleg geweest met de afdeling groenvoorziening van de gemeente Brummen en de Imkersvereniging. Elk jaar zijn er vragen vanuit de vereniging over de bomen langs de Weverweg. De gemeente heeft de verantwoording om ervoor te zorgen dat onze buurman de bomen goed onderhoudt. De gemeente heeft een beleid waarbij er geen of zo min mogelijk bomen worden gerooid en staat het ook toe dat onze buurman beuken uit zijn haag laat groeien. -Wij zullen samen met de imkersvereniging dit jaar met onze buurman gaan overleggen over snoei van de bomen langs de tuinen naar de bijenstal.

3- De notulen algemene ledenvergadering van 2 mei 2022 zijn goedgekeurd. Bij de algemene ledenvergadering van 2022 werd gevraagd of wij de grond konden kopen van de gemeente Brummen. Dit is niet mogelijk, de gemeente verkoopt niks omdat in de verre toekomst misschien het bestemmingsplan veranderd kan worden.

4.1- Financiële zaken: Wij hebben op dit moment 68 leden waarvan 9 nieuwe tuinders. Met een Power Point presentatie worden resultaat, balans en begroting toegelicht. Resultaat: de inkomsten (huur + entreegeld) en uitgaven (o.a. pacht + OZB ) zijn vastgesteld. Het financiële jaar wordt afgesloten met een positief resultaat. Balans: de lopende en de spaarrekening laat zien dat er meer dan voldoende geld in kas is. Wij zijn een gezonde vereniging. Een lid merkt op waarom er zoveel geld in kas zit. Dat is voor borging financiële verplichtingen, onvoorziene uitgaven en “overige uitgaven”, het laatste punt komt terug bij agendapunt 6. Begroting: de inkomsten en uitgaven voor 2023 zijn begroot. De contributie voor 2023 is verlaagd en voor 2024 zal het niet worden verhoogd. De huur is vastgesteld op € 25,- voor 75 m2 en € 50,- voor 150 m2. Het entreegeld blijft € 35,-.

4.2- Kascommissielid van tuin 36 doet verslag en vraagt de aanwezige leden de penningmeester decharge te verlenen. Lid van tuin 36 wordt bedankt en lid van tuin 15b wordt het nieuwe kascommissielid samen met het lid van tuin 46. Opmerking van de penningmeester naar aanleiding van de stelling dat de liquide middelen van de leden zijn: “Ons spaargeld is van de vereniging en niet van de leden. Als je stopt kan je er geen aanspraak op doen”.

5- Bestuur: Na 6 jaar zet de secretaris haar taak voort tot er een ander lid van de vereniging zich beschikbaar stelt. Er zijn veel nieuwe leden waaruit in de nabije toekomst kandidaten zich zullen aanmelden.

6 – Vorderingen omtrent de uitbreiding van ons volkstuinencomplex. We willen zo goed mogelijk voldoen aan de vraag om volkstuinen. Ons doel is het uitoefenen en bevorderen van tuinieren als hobby. Onze vereniging heeft al een paar jaar een lange wachtlijst waardoor wij op dit moment alleen nog maar 75 m2 tuinen verhuren. Om de mogelijkheden voor uitbreiding te bekijken hebben wij overleg gehad met de gemeente en de imkersvereniging. Er zijn genoeg financiële middelen om de extra tuinen te realiseren. Er is gestemd en wij hebben akkoord gekregen met 19 stemmen vóór van de 26 aanwezigen. Het bestuur zal door gaan met de onderhandelingen met de imkersvereniging en het inventariseren van de belangstelling voor de 50 m2 tuinen bij de mensen op onze wachtlijst. Onze leden worden van de voortgang op de hoogte gehouden. De vraag om dan meteen het hek achter aan het complex te vervangen voor ongeveer hetzelfde hek als vooraan de tuinen, nemen wij mee in in onze plannen.

7- Tuincommissie. -De zijkanten van het hoofdpad op de eerste helft van de tuin moeten aangevuld worden. Grind is niet geschikt, dat stroomt de aanliggende tuinen in. Bestuur gaat uitzoeken of wij dit met leem kunnen doen. -Wij willen biologisch tuinieren en het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen stimuleren. -Gieter/emmer gaan voor slang. Zorg dat de tonnen onder de kranen vol zijn en help elkaar op drukke watermomenten. -De afspraken bij het opleveren van een tuin worden vaak (door privé-omstandigheden) niet nageleefd . De vraag is of wij het entreegeld moeten verhogen? Wij kunnen dan een tuin die opgeleverd is laten schoonmaken. Het bestuur komt op de volgende algemene ledenvergadering met een voorstel. -Schouwrooster 2023. week 19 (8 t/m 14 mei). week 29 (17 t/m 23 juli). week 39 (25 september t/m 1 oktober).

8- Rondvraag. Waarom mogen wij de auto”s niet aan de achterkant van het tuincomplex parkeren? De eerste 4 meter hoort toch bij het complex? Daar komen wij zo spoedig mogelijk op terug. Wij gaan in overleg en zullen het onderzoeken wat hierover vastgelegd is. 9- De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. Hij geeft het woord aan de twee heren van “De Meander”, het Biologisch-Dynamisch landbouwbedrijf uit Brummen. Zij hebben voor de geïnteresseerde uitleg gegeven over hoe zij werken met ondersteuning van een PP presentatie.

Wij wensen iedereen een fijn tuinjaar,
Het bestuur van Volkstuinvereniging Eerbeek