Mededelingen van het bestuur

I. Er zijn weer een aantal tuinen vrij voor verhuur.

Er zijn nog een aantal tuintjes te huur van 75 of 150 m2 op het volkstuinen complex te Eerbeek.
Voor meer info: www.volkstuinen-eerbeek.nl

II. Maatjesproject

Beste Bestuur,
Mijn naam is Marijte Bolt en bij Stichting Welzijn Brummen coördinator van het maatjesproject (zie bijlage) http://www.volkstuinen-eerbeek.nl/wp-content/uploads/2019/04/bijlage-maatjes.pdf. Ik ben op zoek naar vrijwilligers die regelmatig iemand op individuele basis wil bezoeken, voor een praatje of om iets te ondernemen. Vaak zijn het mensen die zich eenzaam voelen.
Vorige week sprak ik een man van 87 jaar die lichamelijk zeer beperkt is. Hij heeft vroeger veel op de boerderij gewerkt en houdt van buiten zijn, al komt hij daar nog weinig. In het tuintje van de aanleunwoning heeft hij een moestuintje op hoogte. Hier heeft hij altijd veel plezier aan beleefd, maar nu vraagt het wat onderhoudt en hij kan niet overal bij. Daarom dacht ik aan een tuinmaatje. Iemand die samen met hem dat kleine moestuintje op hoogte willen herstellen, inzaaien en onderhouden. En die het ook gezellig vindt om deze man te bezoeken.
Nu vroeg ik mij af of er onder jullie leden misschien iemand is die dit leuk vindt om te doen. Ik ben heel benieuwd! Zou u mij willen laten weten wat er mogelijk is?

Met vriendelijke groet,
Marijte Bolt
Coördinator Maatjesproject
Stichting Welzijn Brummen
0575-561988 of 06-53366210
m.bolt@welzijnbrummen.nl

III. Notulen algemene ledenvergadering
Datum: dinsdag 5 maart 2019
Aanwezigen
: Volledige bestuur en de tuincommissieleden.
Vijftien leden van de tuinvereniging

1- Opening 
De voorzitter opent de vergadering en vraagt een minuut stilte te nagedachtenis aan het overlijden van Hans Grube.
De voorzitter vraagt de mening van de aanwezige leden over het opnieuw verharden van het hoofdpad. Dit gaat dan ongeveer 2000 euro kosten. De leden vinden dat zonde van het geld en zien daar nog niet de noodzaak van in.

2-Ingekomen stukken
Een schrijven van Ben te Kamp is ontvangen waarin hij zich beschikbaar stelt als bestuurskandidaat. Ook is er een verzoek binnengekomen van Stichting Welzijn Brummen om na te gaan of wij binnen onze leden iemand hebben die in het kader van het maatjes project een oude man wilt helpen in zijn tuin. Dit verzoek zullen we op de site zetten.

3- Notulen algemene ledenvergadering 2018
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2018 zijn goedgekeurd.

4- Verslag financiële zaken
De penningmeester geeft uitleg bij de begroting en resultaten van 2018 en de begroting van 2019. Hij heeft de waterkosten voor 2019 al wat hoger ingeschat. De uitgaven voor “maaien tuin” zijn per 2019 geboekt bij voorzieningen en onderhoud.

5- Verslag kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door de heer J.G. Schut en de heer R. Vennik.Deze vragen de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. De penningmeester krijgt de complimenten van de kascommissie.

6- Nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissieleden zijn H. Giesselbach en R. Vennik. Als reserve wordt C. Velthoen.

7- Begroting 2019 en voorstel van contributie van 2020
De voorzitter en de penningmeester geven aan dat we op dit moment financieel heel gezond zijn ondanks de verdubbeling van de waterkosten. Er komt geen verhoging van de huur. Henk Kock geeft aan dat als deze komende zomer weer heel droog wordt de vereniging wat aan de waterinrichting zou moeten doen. Voorstel is meer tappunten op de tuin en de druk verhogen. Het bestuur gaat de komende tijd uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. De penningmeester geeft aan dat we overstappen naar de Regiobank. Dat wordt een verenigingsrekening en niet iedere bank heeft dat. De overschrijving kost 100 euro inclusief pasje.

8-Bestuur
Een aantal van de aanwezige leden geeft aan dat drie bestuursleden te weinig zijn. Het moeten er in ieder geval weer vijf worden. Er wordt voor gekozen om de twee tuincommissieleden bestuurslid te maken. Dit zijn Jan Kelder en Frans Brummel. Ben te Kamp stelt zich beschikbaar als kandidaat voor het bestuur. De voorzitter Hans Giesselbach is aftredend en herkiesbaar. Er volgde een stemming waarbij 13 leden voor Ben te Kamp stemden en 7 voor Hans Giesselbach. Hans neemt de kascommissie over van Ben.

9- Schouwrooster 2019
– week 19 ( week van 6 mei)
– week 29 ( week van 15 juli)
– week 39 ( week van 23 september)

10- Rondvragen:
– Het water wordt 1 april weer aangesloten.
– Wat doen we met de vrije tuinen? Inzaaien met rogge en maaien of plastic erover, het zaaien van knollen is geen optie i.v.m. knolvoet. Tuincommissie geeft aan dat er veel kweek zit in de vrije tuinen en dat plastic misschien het beste is. Het bestuur gaat dit bespreken.
– Een advertentie met foto in de krant zetten dat wij nog vrije tuinen hebben? Dat is kostbaar, beter is het te vragen aan een columnist van de krant of die een stukje wilt schrijven over het tuinencomplex.
– Hans Giesselbach blijft het complex maaien met de bosmaaier.
– Weiland achter de tuinen zaait uit! Bestuur stuurt een brief naar de gemeente met het verzoek tot maaien.
– De bomen langs buurman Peters worden opgekroond door de gemeente
– Verzoek aan de gemeente om de bossage aan de voorkant op te knappen. Dit heeft Hans reeds gedaan.
– Het hek van het hoofdpad staat in de winter vaak open. Een bordje plaatsen ter herinnering?

11- Sluiten van de vergadering
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.