Mededelingen van het bestuur


I. Er zijn weer een aantal tuinen beschikbaar van 75 of 150 m2. Belangstelling, informeer bij het bestuur.

II. Algemene ledenvergadering
Datum: maandag 19 februari
Tijd : 20.00 uur
Plaats :Tjark Riks centrum
Derickxkamp 2 te Eerbeek
Agenda
Binnenkomst met koffie en thee.
1- Opening door de voorzitter
2- Ingekomen stukken
3- Notulen ledenvergadering 2017
4- Verslag kascommissie
5- Verslag financiële zaken
6- Benoeming kascommissie
7- Begroting 2018-2019
8- Bestuur;
8a- aftreden van Jan v/d Haar en Henk Kock
8b- installeren van de tuincommissie bestaande uit twee leden.
Jan Kelder wil plaatsnemen in de tuincommissie.
9- Schouwrooster 2018
10- Communicatie;
Nieuw contact adres.
Communicatie d.m.v. telefoonnummers indien gewenst.
11-Rondvraag
12-Sluiting

III. Er zijn leden die mij hebben gevraagd om een FACEBOOK groep op te starten.
Ik zelf ben aansloten bij de facebookgroep “Moestuintips en zadenruil“.
Dit is een besloten groep van bijna 6000 leden.
Vragen over ziektes en bijzondere planten kun je hier kwijt.