Reglementen

TUINREGLEMENT.

Gedragsregels.

Artikel 1.

 • Het is niet toegestaan om onbevoegd de tuin van een ander te betreden;
 • Het is niet toegestaan om vuil of tuinafval op de gemeenschappelijke paden en/of in het openbaar groen rond de complexen te deponeren;
 • Het is niet toegestaan om bijen, konijnen, pluimvee, geiten of andere dieren op een tuin te houden;
 • Ook is het niet toegestaan om grond, grind, puin, of ander bouwmateriaal te deponeren of op te slaan in een tuin, of op of bij een tuincomplex;
 • Er mogen langs de gemeenschappelijke paden geen greppels worden gegraven of andere waterkeringen worden gemaakt;
 • Op de gemeenschappelijke paden mag bij droog weer uitsluitend met een personenauto met aanhanger gereden worden ten behoeve van het brengen van mest en het afhalen van afval en oogst.
 • Op de tuincomplexen moeten honden worden aangelijnd.

Verplichtingen.

Artikel 2.

De gehuurde tuin moet worden gebruikt als groenten en/of bloementuin. Ook laagstam vruchtbomen, struiken en heesters zijn, mits ze geen overlast en schaduw veroorzaken bij medetuinders, toegestaan. De totale hoogte mag maximaal 2.50 m en de breedte 2.00 – 3.00 m zijn. Ze moeten minimaal 1.5 meter van de erf scheiding geplant worden. Andere bomen dan vruchtbomen zijn niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om beroepsmatige of commerciële activiteiten op de tuincomplexen te verrichten of de tuin aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

Artikel 3.

Elk verenigingslid bewerkt en gebruikt de tuin ordelijk en veroorzaakt geen overlast bij de andere tuinders. Achterstallig onderhoud en daarmee gepaard gaande onkruidgroei is niet toegestaan! Dit geldt voor de tuin en ook voor de aangrenzende gemeenschappelijke paden en de erf scheidingen;

Ieder jaar vindt omstreeks 1 mei, 1 juli en 1 september een tuinschouw plaats. Deze kan worden uitgevoerd door het bestuur of een terreincommissie, die het bestuur adviseert, conform art. 20 van het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur kan de huur van tuinders die in gebreke zijn en blijven, eenzijdig opzeggen. Het bestuur volgt hierbij de volgende procedure:

 • Het verenigingslid wordt door het bestuur of door de terreincommissie op de hoogte gebracht van het feit dat het bestuur vindt dat er sprake is van een verwaarloosde tuin, die overlast geeft aan derden. Het lid krijgt 14 dagen de gelegenheid om het noodzakelijke onderhoud te doen.
 • Bij geen of onvoldoende activiteit na 14 dagen, ontvangt het verenigingslid een aangetekend schrijven, waarin het bestuur het lid in gebreke stelt. In deze brief ontvangt het lid ook de aankondiging dat bij in gebreke blijven, hij na wederom 14 dagen, hij een aangetekende brief ontvangt, waarin de huurovereenkomst en dus ook het lidmaatschap wordt beëindigd.

Artikel 4.

De aangebrachte tuinnummering is eigendom van de vereniging en mag niet worden verplaatst of verwijderd.

Artikel 5.

De verenigingsleden moeten toestaan, dat op hun tuin werkzaamheden worden verricht, die het bestuur noodzakelijk acht voor de instandhouding en het verbeteren van het tuincomplex, dan wel de aangrenzende tuinen. Dit werk geschiedt na overleg met het betreffende verenigingslid.

Artikel 6.

Het lid dient de nodige maatregelen te nemen tot het weren van ongedierte. Ter voorkoming van ongedierte en ziekten wordt wisselteelt op de tuinen van alle complexen sterk aangeraden. ( tuinoppervlak in minimaal 3 delen verdelen ).

Artikel 7.

Erf scheidingen moeten worden vrijgehouden van onkruid. Beplantingen in de buurt van erf scheidingen mogen de naastgelegen huurder niet tot last zijn. Het gebruik van prikkeldraad is niet toegestaan. Het plaatsen van hagen als erfscheiding is verboden!

Artikel 8.

Het gemeenschappelijk toegangspad, het hoofdpad en de zijpaden van de tuincomplexen moeten, door het verenigingslid met een aan zo’n pad grenzende tuin, tot het midden worden schoongehouden.

Artikel 9.

Het is verboden om op of langs de gemeenschappelijke paden beplantingen buiten uw tuin aan te brengen. Het bestuur laat de toch aangebrachte beplantingen, zonder waarschuwing vooraf, periodiek verwijderen.

Beplantingen in de gehuurde tuin, mag niet op de gemeenschappelijke paden overhangen.

Ook in de tuinen die grenzen aan de randen van het tuin complex mag de beplanting niet overhangen. Dit in verband met het periodiek maaien van het gras!

Het bestuur laat het gewas, dat overhangt, zonder waarschuwing vooraf, periodiek verwijderen.

Artikel 10.

Altijd als het lidmaatschap eindigt, moet de tuin en de aangrenzende paden, conform de bepalingen in art. 9 van het Huishoudelijk reglement, vrij van bouwsels, beplantingen, onkruid, bomen struiken opstallen, materialen, en zonder achterstallig onderhoud, door de huurder worden verlaten.

Bij het in gebreke blijven zullen de verwijderings kosten en de schoonmaakkosten worden verhaald op de laatste huurder.

Artikel 11.

Het gemeentelijk bestemmingsplan staat niet toe dat er bouwsels en dergelijke worden geplaatst hoger dan 1.25 meter. Met uitzondering van het schuilonderkomen van de vereniging. Ook composthopen, bakken, silo’s mogen niet hoger zijn dan 1.25 meter. Zij moeten in verband met schaduwvorming en andere overlast op minimaal 1 meter van de erf-scheiding worden geplaatst.

Artikel 12.

De aanwezige water tappunten op de tuincomplex, zijn voor algemeen gebruik. De onderhoudskosten komen voor rekening van de vereniging.

Artikel 13.

De op de tuincomplexen aanwezige onderkomens dienen als schuilgelegenheid. Het onderkomen mag niet als opslagruimte door de leden worden gebruikt.

Artikel 14.

Op het tuincomplex Weverweg dienen de leden gebruik te maken van de aanwezige tappunten. Het “slaan” van eigen bronnen (pompen) is verboden! De kosten van water wordt ieder seizoen met de leden verrekend en is afhankelijk van het totale verbruik per seizoen. Het met een slang besproeien van de tuin is niet toegestaan.

Artikel 15.

De leden van de volkstuinvereniging zijn verantwoordelijk voor al wat door hun gezinsleden en familieleden, gasten en huisdieren op het tuincomplex wordt gedaan.

Artikel 16.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij wangedrag de huur van de tuin op te zeggen.

Artikel 17.

Het bestuur is gerechtigd om de kosten veroorzaakt door het wangedrag, na aansprakelijkstelling, op de verantwoordelijke tuingebruiker te verhalen.

Artikel 18.

De Volkstuinvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door een ongeval, diefstal of enig andere oorzaak, tijdens het verblijf op het tuincomplex, of op het betreden of verlaten daarvan.

Artikel 19.

Bij zaken, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen

Dit Tuinreglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Volkstuinvereniging Eerbeek in haar vergadering op ……………………………..

Febr.2017.

=======================================================================

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1.

Dit Huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten van 9 mei 1990. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland te Zwolle, onder nummer 40104173.

LIDMAATSCHAP.

Artikel 2.

Een ieder die een huurovereenkomst voor een tuin aangaat is lid van de Volkstuinvereniging Eerbeek.
Het aanvragen van een tuin en het lidmaatschap kan uitsluitend middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de bestuursleden en via de website. De secretaris houdt het centrale inschrijfregister bij.

Artikel 3.

Een aspirant-lid komt op de wachtlijsten van de complexen. De datum van inschrijving is bepalend voor de volgorde.
Aspirant-leden krijgen een bericht van inschrijving van een tuin en van de aanvang van het lidmaatschap. Ook wordt hen gewezen op de huurovereenkomst, het Tuin reglement en het Huishoudelijk reglement.

Artikel 4.

Een kandidaat-lid betaalt een eenmalig entreegeld, welk bedrag bij het betalen van de eerste huur dient te worden betaald.

Artikel 5.

Indien een tuin voor de verhuur vrijkomt, worden aspirant-leden daarvan door het bestuur op de hoogte gesteld. Gaat een aspirant- lid over tot het tekenen van een huurovereenkomst, dan is hij/zij lid van de vereniging, echter het eerste jaar is een proefjaar.

Artikel 6.

Het te betalen entreegeld, alsmede de hoogte van de huur van een tuin, worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 7.

De verschuldigde huur moet uiterlijk 1 april van het lopende verenigingsjaar aan de penningmeester zijn voldaan. Indien een nieuw lid in de loop van het jaar een tuin in gebruik neemt, is de tuinder voor dat jaar het entreegeld verschuldigd.
Bij een startdatum vóór 21 juni betaalt de huurder de volledige huur voor dat jaar.
Bij een startdatum tussen 21 juni en 21 september wordt de helft van de huur in rekening gebracht.
Bij een startdatum tussen 21 september en eind december wordt een kwart van de huur in rekening gebracht.
Let op! Dit geldt alleen bij een vrije en schoon opgeleverde tuin. Is dit niet het geval dan maakt de tuincommissie een afspraak met de tuinder over de wel of niet te betalen huur voor dat jaar. Het entreegeld wordt wel altijd direct voldaan.

Artikel 8.

Het lidmaatschap eindigt:

 • Door schriftelijke opzegging voor 1 november van elk jaar, door de huurder;
 • Door schriftelijke opzegging door het bestuur, na een eerste proefjaar. Opzegging kan alleen als een op het complex aanwezige terreincommissie ter zake is gehoord. Er is voor de huurder geen beroepsmogelijkheid.
 • Door schriftelijke opzegging door het bestuur, met ingang van de eerste van een kalendermaand in het lopende jaar, als de huurder, gehoord de op het tuincomplex aanwezige terreincommissie, in strijd handelt met de voorwaarden gesteld in de statuten, het Huishoudelijk reglement, het Tuin reglement en/of de huurovereenkomst.

Artikel 9.

Altijd als het lidmaatschap eindigt, moeten de tuin en de aangrenzende paden, conform de bepalingen in het Tuin reglement, vrij van bouwsels, beplantingen, onkruid, bomen, struiken, opstallen en materialen en zonder achterstallig onderhoud door de huurder worden verlaten. In geval de huurder het in artikel 9 bepaalde niet nakomt, is de verhuurder gerechtigd dit voor rekening van de huurder te doen uitvoeren. De kosten die de verhuurder maakt worden de huurder in rekening gebracht en moeten binnen een maand na dagtekening worden betaald. Bij nalatigheid van de huurder in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zijn de aan de incasso van de vordering verbonden kosten altijd voor rekening van de huurder.

HET BESTUUR.

Artikel 10.

De bestuursvergaderingen worden tenminste vier keer per jaar belegd, of wel door de voorzitter, dan wel door tenminste twee bestuursleden.
Elke bestuursvergadering moet tenminste door drie leden van het bestuur worden bijgewoond. Alle besluiten moeten bij meerderheid van stemmen van de totale aanwezige bestuursleden worden genomen. Bestuursbesluiten worden schriftelijk door de secretaris vastgelegd en bijgehouden.

TAAKOMSCHRIJVING DAGELIJKS BESTUUR.

Artikel 11.

De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de vereniging. Hij is verplicht er op toe te zien dat de Statuten, het Huishoudelijk reglement, het Tuin reglement en de huurovereenkomsten van de vereniging worden nageleefd en dat besluiten die in de algemene vergadering genomen worden, worden uitgevoerd. Voorts zorgt hij er voor dat alle, door het bestuur genomen beslissingen, worden uitgevoerd. De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Artikel 12.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een van de andere bestuursleden.

Artikel 13.

De secretaris houdt het ledenregister van de vereniging bij. Hij/zij houdt administratie van de huurovereenkomsten. Verder verzorgt de secretaris alle correspondentie. Hij/zij zorgt er voor, dat alle bij hem binnengekomen stukken, die betrekking hebben op de vereniging ter kennis worden gebracht van de voorzitter. Hij/zij maakt van elke vergadering een verslag. De secretaris maakt, in samenspraak met een aanwezige terreincommissie, een jaarverslag van activiteiten.

Artikel 14.

De penningmeester is belast met de financiën van de vereniging. Hij int de entreegelden, de huren en andere vorderingen en doet voor de vereniging de noodzakelijke betalingen. Inkomsten en uitgaven worden nauwkeurig geregistreerd. Hij accepteert geen contante betalingen.
Hij is ten allen tijde verplicht om aan het bestuur of aan degene, die door het bestuur is gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer te verschaffen, tevens inzage te verstrekken van de bescheiden die hierop betrekking hebben, alsmede kascontrole toe te staan.
De penningmeester brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering een schriftelijk verslag uit over het gevoerde financiële beleid van het voorgaande boekjaar, de zogenaamde jaarrekening.

Artikel 15.

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Hierna zijn ze eventueel herkiesbaar. De volgorde van aftreden ( rooster ) wordt bepaald door het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 16.

Voorstellen voor deze vergaderingen moeten voor het einde van het lopende verenigingsjaar zijn ingediend bij de secretaris.

Artikel 17.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden, en een reservelid. Deze leden controleren de jaarrekening.

DE COMMISSIES.

Artikel 18.

De in artikel 17 genoemde kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, die geen deel uit maken van het bestuur. Jaarlijks treedt het langst zittende lid terug en wordt een nieuw lid benoemd.
De kascommissie heeft inzage in alle bescheiden van de vereniging. Het bestuur en met name de penningmeester dienen alle gegevens beschikbaar te stellen. De jaarrekening wordt voor akkoord door de kascommissie getekend. Het resultaat van onderzoek wordt aan de algemene Ledenvergadering medegedeeld.

Artikel 19.

De ter beschikking van de vereniging staande volkstuinen worden uitsluitend verhuurd aan de leden, die door middel van ondertekening akkoord gaan met de bepalingen van de reglementen en de huurovereenkomst. Bij de controle op de naleving van de huurders verplichtingen, kan het bestuur, zo nodig, ondersteund worden door een per tuincomplex in te stellen terreincommissie. De controle zal middels een aantal, vooraf aan de ledenbekend gemaakte aandachtsvelden, plaatsvinden. Als de huurders verplichtingen onvoldoende worden nageleefd, ontvangen huurders hierover schriftelijk bericht.

Artikel 20.

De tuincommissie wordt op grond van artikel 12 van de statuten door het bestuur ingesteld, onder nadere goedkeuring van de algemene ledenvergadering. De tuincommissie bestaat uit minimaal één bestuurslid en voor de rest uit leden. De tuincommissie heeft een bezetting van minimaal twee en maximaal zes personen. Deze personen worden door het bestuur benoemd. De hoofdtaak van de tuincommissie is als volgt:
1 – Het doen van voorstellen aan het bestuur wat betreft veranderingen van de indeling en/of inrichting van het tuincomplex.
2 – De controle op de naleving van regels en voorwaarden die in het reglement en de huurovereenkomst zijn opgenomen.
3 – De zorg voor het onderhoud van het algemeen gedeelte van het complex, inclusief de watervoorziening.
4 – Het uitoefenen van het toezicht op het juiste gebruik van het complex.
5 – Het doen van voorstellen aan het bestuur inzake het nemen van maatregelen tegen leden die handelen in strijd met de bepalingen van de statuten, zoals het huishoudelijk reglement, het tuinreglement en de huurovereenkomst. Het doen van voorstellen vindt altijd plaats als het overleg met het betreffende lid niet tot overeenstemming heeft geleid.
6 – Het rapporteren aan het bestuur inzake de resultaten van een nieuw lid in het proefjaar en het adviseren over verlenging van de huurovereenkomst.
7 – Het – in overleg met de penningmeester – opstellen van een jaarbegroting voor de kosten van onderhoud en inrichting van het tuincomplex.

Artikel 21.

Ten behoeve van een goed beheer van de tuinen en de tuincomplexen is een Tuin reglement vastgesteld.

Artikel 22.

Het Huishoudelijk reglement, alsmede het Tuin reglement kunnen slechts worden gewijzigd door het besluit van de algemene ledenvergadering. Voorstellen tot wijzigingen worden op de agenda van de betreffende vergadering geplaatst.
Een besluit tot wijziging van het reglement wordt genomen in de algemene ledenvergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een wijziging van het reglement treedt in werking zodra het besluit daartoe is genomen.

SLOTARTIKEL.

Artikel 23.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur onder inachtneming van het in de wet ter zake bepaalde.

Eerbeek, februari 2017.

Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen.